Ochrana osobních údajů

 

Identifikace OSVČ

IČ 87472341

se sídlem Ludvík Rál Plamínkové 1562/9 Praha 4

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. 1.       Úvod

Společnost, správce osobních údajů (dále jen „správce“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat občany, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Společnost je povinna informovat občany na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

Pod pojmem „občan“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která vstupuje do obchodního vztahu, popř. která komunikuje se společností v souvislosti s poskytováním služeb.

 1. 2.       Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

 

 • Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Ludvík Král optika Radlická

Pod Brentovou 367/16 Praha5

 • Statutární zástupce správce:

Ludvík Král

 • Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje úřadem zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

 • Mzdová a personální agenda
 • Vzdělávání
 • Příchozí a odchozí úhrady
 • Pokladny
 • Zpracování a evidence smluv
 • Výkazy pro zdravotní pojišťovny

 

 • Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností úřadu, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení). Tyto povinnosti úřadu vyplývají z následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • zák. č. 582/1992 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví́ při práci
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákonné opatření č. 344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
 • zák 133/1985Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 372/2011,
 • Vyhláška č. 348/2016

 

 • Oprávněné zájmy společnosti nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany nebo na základě smlouvy.

 

 

 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona.

 

 • Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou součástí agendové dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v záznamech o činnosti zpracování.

 

 1. 3.       Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 

Jako občan máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v čl. 4.

 

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

Úřad je povinen poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za případné další kopie však je nemocnice oprávněna požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které úřadu vznikly s možnými výjimkami dle článku 12, odstavec 5 nařízení.

Požádáte-li zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

 

 • Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a)      jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);

b)      zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo požadujete jen omezení jejich použití;

c)       úřad již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d)      jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

a)      zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li úřad zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo

b)      zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li úřad zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů úřadu nebo třetí strany; takto úřad odůvodňuje provozování kamerového systému.

 

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

 • právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno zákonem relevantním pro daný účel zpracování. Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

 • právo na přenositelnost údajů

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje úřad nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

 

 

 1. 4.       Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v článku 3?

 

4.1   Způsob uplatnění práv

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

-          adresa

-          datová schránka

 

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

 

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte následující:

 1. svoji totožnost,
 2. specifikujte, jaké právo uplatňujete

 

4.2   Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně v rámci první žádosti. Další Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídíme za úplatu.

 

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů i za první žádost, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. V odůvodněných případech je společnost oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.

 

 

 

^